שרות לקוחות ! 1-700-700-450

תקנון אתר החצי השני

מבוא

רישום ושימוש באתר "החצי השני" הנה בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן. על כן נבקשך לקרוא בעיון התקנון טרם רישום וטרם שימושך באתר. למען הסר ספק, השימוש בשירותים מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונן, ללא כל שינוי, שאם לא כן לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים, כולם או חלקם.
הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר רק מטעמי נוחות, אך יש לקראם כאילו נכתבו גם בלשון נקבה. כותרות סעיפי התקנון הינן לצורכי נוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירושו ו/או פרשנותו

אופי האתר

אתר "החצי השני" הוקם במטרה לאפשר לפנויים, למצוא בנוחות בקלות וביעילות בן/בת זוג לקשר רציני בלבד. כל שימוש באתר שלא למטרה זו, יהווה עילה למניעת השימוש ואף לתביעה מצד האתר.
האתר מיועד לבני 21 ומעלה. כל נרשם לאתר מאשר בכך כי מלאו לו לפחות 21 שנים.
האתר הנו ייחודי בכך שהוא מיועד לבעלי השכלה אקדמית בכוח או בפועל, קרי גם סטודנטים במוסד אקדמי מוכר רשאים / מוזמנים להצטרף. השכלה אקדמית תכלול לימודי תעודה מוכרים בתקופה שלא תפחת מ- 18 חודשים רצופים בהיקף של 110 שעות אקדמאיות. צוות האתר שומר לעצמו הזכות לדרוש הצגת אישור לימודים ממוסד אקדמי מוכר ו/או תעודת סטודנט ו/או תעודת זהות ישראלית בתוקף. הדרישה להצגת מסמכים אלו תקפה במעמד ההרשמה, אישור הכרטיס באתר ולכל אורך תקופת החברות באתר.
אם האמור מתאים לך ותואם את נתוניך הנך מוזמן למלא בקשת הצטרפות, השאלון שלהלן. הצטרפותך מותנית במילוי מלוא הפרטים המתבקשים בטופס ההצטרפות, בהצהרה לגבי אמיתות הפרטים ובהסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון האתר, כמו כן מותנית הצטרפותך באישור מועמדותך בידי ועדת הקבלה של האתר.

הצהרת הצטרפות / המצטרף

אני מצהיר כי כל הפרטים שמילאתי בבקשת ההצטרפות הנם מלאים ונכונים.
מבלי לפגוע בכלליות הצהרתי דלעיל אני מצהיר כלהלן:
אני מצהיר כי גילי הוא כמפורט בטופס.
אני מצהיר כי אני פנוי. (לעניין זה פנוי: רווק, גרוש, אלמן, פרוד - בהליכי גירושין – גר תחת קורת גג נפרדת מבת הזוג מזה למעלה מ שלושה חודשים, לפחות).
אני מצהיר כי אני אקדמאי / סטודנט במוסד אקדמי מוכר.
אני מצהיר כי אני מבקש להצטרף בתום לב למציאת בן / בת זוג.
אני מצהיר כי אין לי רישום פלילי, אינני עומד לדין בגין עבירה פלילית, ואינני נמצא תחת חקירה פלילית.
אני מצהיר כי הובהר לי ואני מסכים שמסירת פרטים כוזבים / לא נכונים יש בכך משום פגיעה חמורה במצטרפים אחרים, אלה שיבואו במגע עמי וכן בשם מפעילת האתר ובמוניטין המפעילה / האתר ובאמינותה ואני מצהיר כי אני מסכים כי יש לראות במפורט לעיל הוצאת לשון הרע כלפי מפעילת האתר / האתר, על כל המשתמע מכך על פי דין.                                                                                                                       

הוראות תנאי שימוש באתר: 

כללי

תקנון זה חל על כל משתמשי אתר האינטרנט, החצי השני, (להלן: "אתר האינטרנט", "האתר" או "השירות") . על ידי רישום לשירות, ומילוי טופס ההצטרפות, אתה הופך לחבר בשירות ובקהילת החצי השני (להלן:"חבר" או "משתמש") ומסכים להיות מחויב לכל התנאים של תקנון זה. יודגש, כי תקנון זה כפוף לשינויים, כפי שייעשו על ידי הנהלת האתר, מעת לעת.

במקרה של שינוי מהותי הדבר יובא לידיעת המשתמשים באמצעות האתר והסכמתם המפורשת תידרש בשנית.
אם תנאי תקנון זה אינם מוסכמים עליך, אין באפשרותך להצטרף לשירות. כמו כן, למקרה של שינוי, אם התנאים החדשים לא יהיו מקובלים עליך תחדל להיות משתמש באתר.

מידע אודותיך

אם וכאשר תירשם לשירות, הינך מסכים לספק מידע מלא, נכון ועדכני אודותיך, כמוצהר לעיל, באמצעות טופס ההרשמה לשירות, ולנהל ולעדכן את המידע כדי לשמור על נכונותו ושלמותו (בעיקר גיל,  השכלה, סטטוס ותמונות עדכניות המשקפות את המציאות עד 4 שנים אחורנית), הינך מסכים לכך שנסתמך על המידע שמסרת בטופס הרישום כמידע מדויק, עדכני ומלא. במידה ויועלה ספק באמינות המידע שמסרת, עליך להציג אסמכתאות ככל שתתבקש, במידה ויתגלה כי המידע אינו מדויק, אינו עדכני או אינו מלא בכל מובן שהוא, יופסק השימוש שלך באתר מיידית, ולמפעילה הזכות לתבוע השבת נזקיה או נזקי משתמשיה על פי כל דין.
היקף הפרטים אודותיך, מעבר לפרטים המחויבים, נתונים לשיקול דעתך. אולם, מפעילי האתר שומרים לעצמם הזכות במקרה של העדר תוכן אודות החבר, לא להציג הכרטיס בפני מחפשים, חברי הקהילה. יחד עם זאת, יוכל החבר לחפש בין כרטיסי החברים האחרים ולפנות אליהם כבחירתו.
כדי לשמור על אמינות מאגר החברים ובדיקת התאמתם לקריטריוני ההצטרפות לאתר, חייב כל מצטרף למסור מס' טלפון עדכני, באמצעותו, צוות האתר יוכל לאמת את פרטי הרישום, במידה ולא יימסר מספר טלפון עדכני או שלא ניתן יהיה לבצע את אימות הנתונים, מפעילי האתר רשאים לחסום את הכרטיס משימוש באתר ובכלל זה אם יתברר כי המצטרף אינו עומד בקריטריוני ההכללה לאתר. כמו כן, רשאים מפעילי האתר לפסול מידע שצורף לכרטיס ובכלל זה תמונות אם אופיים אינו מתאים לרוח האתר, אם הם בוטים ופוגעים בטעם הטוב או נמצאו לא ראויים ואינם משקפים את המציאות כמו ציורים או דמויות לא ברורות.
מפעילי האתר שומרים לעצמם הזכות לתקן תיקונים קלים מידע שנמסר ובלבד שתוכנו לא ישונה / יסולף לרבות הוספת שם למצטרף במידה וזה לא ציין זאת בהצטרפותו או במשך חברותו באתר. מפעילי האתר משקללים את הכרטיסים לפי איכותם, על פי קריטריונים גלויים באתר, והדבר יתבטא בשקלול שיינתן לכרטיסך שישפיע על קדימות בהצגתו בפני מחפשים. במידה ובאתר קיימים כרטיסים קודמים מתקופות שונות בו היה החבר פעיל, מפעילי האתר רשאים לעדכן פרטים חסרים ולתקן תיקונים קלים, יחד עם זאת אין אישור ליותר מכרטיס פעיל אחד לכל חבר בתקופת פעילותו.

כיבוד הפרטיות של משתמשי האתר

משתמשי האתר נדרשים לכבד את פרטיותם של המשתמשים האחרים ולא ליצור עימם קשר שאינו למטרת האתר. חל איסור מוחלט לשלב כתובות דואר אלקטרוני, לינקים, כתובות מסנג'ר, מספרי טלפון ו/או פרטי קשר אחרים מכל סוג בכרטיס המשתמש. שימוש באתר מהווה הסכמה כי המידע האישי שהועלה על ידי המשתמש יאוחסן בשרתי החברה למטרת השימוש באתר בלבד. החברה תפעל כמיטב מאמציה על מנת לאבטח מידע זה. יודגש, כי החברה מתחייבת שלא להעביר פרטיך לכל צד שלישי כלשהו, לרבות למטרות פרסומת מסחרית או לכל מטרה אחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשתף קישור "לייק" בין כרטיסי החברים/מנויים.

חברות/מנוי

החברות באתר הינה אישית בלבד - ולכן השם בכרטיס חייב להיות שם פרטי, שים לב כי כל שם אחר יוסר באופן אוטומטי. המשתמש אינו רשאי להעביר את השימוש בשירות לאחר.
החברות מתקיימת בכפוף לאישור החברות על ידי מנהלת האתר ובכפוף לתשלום דמי החברה כמפורט לעיל. עם פקיעת החברות מכל סיבה שהיא, לא יוכל החבר לשעבר לעשות שימוש באתר וכן לא ניתן יהיה לפנות אליו על ידי משתמשים אחרים.

כחבר ללא תשלום באתר הנך יכול: לראות ולהראות בחיפוש, להשיב למנויים, לשלוח מסרונים לחברים (מוגבל ל חמישה מסרונים ליום)

כמנוי באתר הנך יכול: להתכתב באופן חופשי עם כולם (חברים ומנויים), לשלוח הודעות אישיות ופתוחות, אפשרות להזמין לשיחה בצאט את מי שגולש כעת באתר.

חבר/מנוי באתר המבקש לבטל כרטיס, יעשה זאת בדרכים הבאות:
1. פנייה טלפונית למחלקת שירות הלקוחות: 1-700-700-450 - הסרה מיידית
2. פנייה בכתב בדואר ישראל לכתובת: ת.ד 10450 רמת גן, מיקוד 52003 - ההסרה תתבצע תוך 24 שעות מקבלת הפנייה.
3. עדכון פרופיל - הסרה מיידית
הגבלת גיל ומצב משפחתי

כאמור, השימוש באתר מוגבל לבני ובנות 21 ומעלה הפנויים לקשר רציני בלבד. השימוש באתר אסור ללא פנויים. במידה והינך פרוד, יש לפנות להנהלת האתר ולקבל את אישורה מראש, שיישקל על פי המקרה. השימוש באתר אסור למשתמשים שהורשעו בעבירה פלילית או שתלוי ועומד נגדם כתב אישום בגין עבירה פלילית.

התנהגות נאותה

התקבלת כחבר בקהילה, הנך מתחייב לפעול בדרך נאותה ומקובלת. הנך מתחייב לא להטריד חברים אחרים בקהילה או לפנות בלשון לא נאותה אליהם.
הפרת הכללים המקובלים הנה נושא לשיקול דעת מפעילי האתר. החליטו מפעילי האתר כי כללי התנהגות הנאותה הופרו רשאים הם לפנות לחבר ולהזהירו או לחילופין להפסיק חברותו לאלתר, ללא החזר כספי הכול לפי שיקול דעתם המוחלט. מערכת האתר שומרת את הזכות לתבוע מהחבר כל נזק שנגרם או ייגרם כתוצאה מהתנהגות לא נאותה.

עדכוני כרטיס

בכל פעם שחבר/מנוי באתר יבצע עדכון תוכן הפרופיל האישי, התכנים החדשים יועברו לאישור שרות הלקוחות.
ניתן להפסיק שליחת מיילים שיווקיים בדרכים הבאות:
1. פנייה טלפונית למחלקת שירות הלקוחות: 1-700-700-450 - הסרה מיידית
2. דרך האתר > הפרופיל שלי > מצב כרטיס - הסרה מיידית
3. ללחוץ על לינק ההסרה שמצוי התחתית המייל שנשלח - הסרה מיידית

תכנים אסורים לפרסום

להלן המגבלות החלות על הגולשים באתר. באישור תקנון זה, הנך מקבל על עצמך מגבלות אלה ומאשר בזה שבתכנים שתמסור לאתר אין תוכן כדלקמן:

- כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה.
- כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
- כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו.
- פרסום שירותים/מוצרים/טקסט שאינו למטרת מציאת בן זוג ספציפי ולקשר רציני.
- כל תוכן המכיל שמות מלאים, פרטים מזהים, או כל פרטי התקשרות בכרטיס.
- כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם
- כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב
- סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
- כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב.
- כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני.
- כל מידע העלול להטעות גולשים אחרים, צד שלישי כלשהו, או את צוות האתר.
- כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר "החצי השני" בפרט.
- כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
- כל מידע שאינו קשור ליצירת קשר רציני מול אדם אחד בלבד, ולא יותר, ובכלל זה (ולא רק) מסיבות, מפגשים, טיולים, הזמנות, ו/או מידע הקשור לאוכלוסיית האתר.
תכנים אלה יוסרו מהאתר באופן מיידי עם גילויים וללא החזר כספי כלשהו, מערכת האתר שומרת את הזכות לפתוח הודעות במקרה הצורך וולתבוע מהמפרסם כל נזק שנגרם או שיגרם בעקבות פרסום תכנים אסורים.

פעולות אסורות

אין לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות שרתי אתר "החצי השני" עצמם) אין להשתמש באתר עבור אנשים אחרים, או להשתמש בכרטיסים אחרים שאינם שלך. תכנים אלה יוסרו מהאתר באופן מיידי עם גילויים וללא החזר כספי כלשהו, מערכת האתר שומרת את הזכות לפתוח הודעות במקרה הצורך ולתבוע את המשתמש/ת באתר על כל נזק שנגרם או שיגרם בעקבות תכנים אלו.
אין לפתוח כרטיס עבור מישהו אחר.
אין להעלות תמונות לכרטיס שאינן שלך, או תמונות שאינן ראויות, או באיכות נמוכה
אין לכתוב נתונים שיקרים בתכנים של האתר.
אין לשלוח מסרים שיקרים.
אין לשלוח מסרים פוגעים, או אשר עלולים לפגוע בשאר חברי האתר.
אין לבצע פעולה שאינה מוגדרת כ-"שימוש הוגן".
אין לשלוח יותר מ 30 פניות ביממה לחברי האתר.
אין לפתוח כרטיסים כפולים. במידה ונמצא כזה ע"י סריקת המערכת, הארגון שומר לעצמו את הזכות לאחד בין שני הכרטיסים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

אתר "החצי השני" והחברה המפעילה אותו הם בעלי זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "החצי השני", בלבד. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר "החצי השני" מראש ובכתב.
אין להעתיק, לסרוק, לאסוף, להשתמש בתוכן האתר בכלל ובתוכן מודעות הדרושים בפרט
ללא אישור בכתב מהנהלת האתר. בעל אתר \ עסק \ גולש \ משתמש אשר יפר סעיף זה צפוי לתביעה משפטית.
חל איסור הרצת רובוטים \ מנגנונים אוטומטיים למשיכת מידע מאתר האינטרנט, הפרת סעיף זה לתקנון תגרור תשלום מוסכם מראש של 20,000 ש"ח לכל משיכת מידע שהיא שתווסף לכל פיצוי מוסכם בגין העתקה \ איסוף והצגת מידע ללא אישור כתוב ממנהל אתר "החצי השני". במידה ויגרם נזק כלשהוא בתהליך משיכת המידע האוטומטי, כל הוצאות תיקון הנזקים יחולו על מפר הסעיף.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות אתר "החצי השני" לצורך קידום, שיווק, פרסום, הפצה, הצערה, או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח ומכל סוג שהוא. בכל צורה ואופן ובכלל זה, אך לא רק, הודעות על התארגנויות כאלה ואחרות, מסיבות, מפגשים, אירועים, טיולים, וכו'. הפרת סעיף זה לתקנון תגרור תשלום מוסכם מראש של 10,000 ש"ח ובתוספת של 50 ש"ח לכל הודעה.

מחויבויות

המפעילה, החצי השני, מספקת את השירות כפי שהוא, ואינה מעניקה כל הבטחה, מחויבות או מצג למשתמשי האתר ו/או צדדים שלישיים כלשהם. על אף שהמפעילה תעשה מיטב מאמציה שהשירות יהיה משביע רצון, שמשתמשיה ינהגו כראוי וכדין, וכי נתוניה יהיו מאובטחים ושמורים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, אין המפעילה יכולה להתחייב כי השירות יהיה נקי מתקלות.

אחריות

השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/ת למרות שאתר "החצי השני" עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא . משכך, השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך כמשתמש/ת בלבד.
אתר "החצי השני" אינו אחראי להודעות והתכנים שאתה או משתמשים אחרים באתר תמסרו, בכלל זה, אתר "החצי השני" אינו יכול לוודא את נכונותם או דיוקן של מודעות ותכנים אלה. מסיבה זאת, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכנה של כל מודעה ותוכן אחר כלשהו שמסרת לפרסום ולכל התוצאות שינבעו מפרסומם.
בכלל זה, אתר "החצי השני" אינו נושא באחריות לחוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגלל כל מודעה או תוכן אחר כלשהו שתמסור לפרסום באתר.
אתר "החצי השני" אינו נושא באחריות לכל תגובה שתקבל (אם בכלל) בעקבות השימוש באתר. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות פרסום מודעות ותכנים באתר. זכור: עליך לנהוג בפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

קשר עם המפעילה

חבר יכול לפנות למפעילה, באמצעות האתר, ולבקש הסברים מידע וכיו"ב.
ההמפעילה מתחייבת להשיב על פניה כאמור בתוך 72 שעות לכל המאוחר.

תמיכה

השירותים אתר "החצי השני" אינם כוללים תמיכה טכנית. צוות אתר "החצי השני" ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את אתר "החצי השני" או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר-טרחת עורכי-דין והוצאות משפט - עקב הפרת חוזה זה. בנוסף, תשפה את אתר "החצי השני" או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום.
יידוע לך ואתה מסכים לא תהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה כלפי אתר "החצי השני" בגין המידע והנתונים דלעיל.

יישוב סכסוכים/ סמכות השיפוט

מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל. כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידונו בבימ"ש המוסמך לדון בהם במחוז תל-אביב-יפו, וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור.
אתה מוותר בזאת וויתור סופי בלתי חוזר ומוחלט על טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך.
חוקי האתר יכולים להתעדכן מעת לעת, והם תקפים מרגע העלאתן לאתר. אתה מודע לכך שמרגע ההסכמה לחוקי האתר, אתה מסכים גם לחוקי האתר המעודכנים ביחס לרגע ביצוע כל פעולה הקשורה לאתר "החצי השני".

כתובתנו:

ת.ד 10450, רמת גן, מיקוד: 52003. (המשרדים אינם ערוכים לקבלת קהל).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כניסה לחברים וחברות
דואר אלקטרוני
סיסמא

למה אנחנו?
אתר הכרויות איכותי לאקדמאים, בעלי השכלה גבוהה ופרק ב' המעוניינים בקשר רציני
מעגל חברים אמין
התאמה דו כיוונית
ליווי וייעוץ מקצועי

0